Problem:

Porównujesz dwa zbiory danych: przed i po migracji. Wkraczasz w fazę budowania zaufania i wiarygodności. Okazało się, że nie wszystkie dane są jednakowe. Niektóre wymagają dodatkowej analizy i poprawek, a niektóre wyglądają lepiej w zmigrowanym datasecie. Na tyle lepiej, że trzeba je przedstawić biznesowi i pokazać na przykładach, że po migracji wyniki są lepsze.
W jaki sposób opisać te dane?

Rozwiązanie:

Jednym z pomysłów na rozwiązanie może być Streamlit. Przy jego pomocy dodasz komentarze, które potem będą służyły jako:

 1. Punkt do analizy i późniejszego ponownego sprawdzenia
 2. Przedstawisz je biznesowi jako dowód na poprawę jakości danych.

Streamlit data editor

Sercem całego rozwiązania jest Streamlit data_editor.

Definiujesz go jak zwykłą tabelę, ale zwraca on dataframa ze zmienionymi danymi.

To jest początek, podajesz dataframe, który będziesz edytował i jako wynik dostaniesz dataframe z komentarzami:

edited_df = st.data_editor(compared_df,

Do poprawnego zdefiniowania data edytora potrzebne będzie jeszcze column config, dzięki niemu określisz, jaką kolumnę można edytować a którą nie. Nie chcemy, żeby można było edytować kolumn z danymi:

"redesign": st.column_config.TextColumn(
        "Redesign",
        help="Redesign dataset value",
        disabled=True
      ),

A chcemy dodać kolumnę z komentarzem, która będzie edytowalna:

'comment': st.column_config.TextColumn(
        'Comment',
        help='Should any action be taken?',
        disabled=False
      )

Streamlit session

Po edycji tego dataframa, dobrze zapisać go później do sesji.

st.session_state[SESSION_PARAM_EDITED_DF] = pd.DataFrame(edited_df)

Zapytasz dlaczego?

Kod streamlitowy wywoływane jest od góry do dołu. Gdy będziesz chciał pobrać i zapisać dane z dataframa wtedy, musisz pobrać go z sesji, inaczej nie będzie on jeszcze dostępny.

No właśnie, to jak zapisać edytowane dane?

Streamlit button save

Zdefiniowanie przycisku:

st.button('Save', on_click = save_modified_df)

Jak widzisz funkcja wywoływana po wciśnięciu przycisku nie ma żadnych parametrów. Więc musisz pobrać je z sesji. Następnie zapisać do pliku, u mnie wygląda to w ten sposób

def save_modified_df():
  df = st.session_state[SESSION_PARAM_EDITED_DF]
  base_dir = st.session_state[SESSION_PARAM_BASE_DIR]
  unit_id = st.session_state[SESSION_PARAM_UNIT_ID]
  save_csv(base_dir, f"{unit_id}.csv", df)

Natomiast aplikacji prezentuje się w ten sposób:

streamlit data editor